Wychodząc naprzeciw potrzebom Klienta oferuję świadczenie pomocy prawnej na uzgodnionych  z góry warunkach oraz jasno określonych zasadach wynagrodzenia. Klientom biznesowym mogę zaproponować różne formy rozliczeń w celu dopasowania się do zapotrzebowania konkretnego Klienta na usługi prawnicze oraz ilości i skomplikowania powierzonych czynności. Przy stałej obsłudze proponuję w szczególności:

  • wynagrodzenie godzinowe, na podstawie którego Klient płaci za przepracowane godziny uzgodnioną stawkę
  • wynagrodzenie ryczałtowe za poszczególne czynności, na podstawie cennika określonego w umowie,
  • wynagrodzenie abonamentowe, na podstawie którego Klient płaci miesięcznie stałą stawkę, w oparciu o indywidualne uzgodnienia. Nie dotyczy czynności i spraw o znacznym stopniu skomplikowania.

W razie zlecenia jednorazowej usługi prawniczej lub kilkukrotnego świadczenia pomocy prawnej proponuję w szczególności następujące zasady rozliczeń:

  • wynagrodzenie ryczałtowe,
  • wynagrodzenie godzinowe,
  • wynagrodzenie oparte o stawkę podstawową oraz premię sukcesu (success fee) za osiągnięcie określonego rezultatu – w sprawach których charakter na to pozwala.

Wysokość wynagrodzenia za zlecone usługi uzależniona jest od wielu czynników m.in. stopnia skomplikowania stanu faktycznego, trudności i złożoności sprawy, koniecznego nakładu pracy, terminów świadczenia usług oraz szczegółowych warunków i oczekiwań Klienta.

Usługi dedykowane dla biznesu, dostępne dla każdego Klienta opierają się na analizie potrzeb rynkowych i obejmują w szczególności:

  • AKTYWNA WINDYKACJA – aktywne dochodzenie wierzytelności, od drobnego opóźnienia aż po aktywne poszukiwanie majątku kontrahenta i udział w postępowaniu egzekucyjnym,
  • IN-HOUSE LAWYER – pomoc prawna świadczona w miejscu dogodnym dla Klienta, w tym w jego siedzibie, w uzgodnionym wymiarze czasowym,
  • E-MONITORING – informowanie na bieżąco o postępach w sprawach drogą elektroniczną, możliwość śledzenia i przeglądania wysłanych oraz otrzymanych pism, konsultowanie on-line projektów pism, umów (z uwzględnieniem propozycji Klienta i wyjaśniania poszczególnych zapisów)
  • możliwość sprawdzania efektów wykonanej pracy lub stanu sprawy za pomocą dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu.
access-chair-communication-1329066