• analiza sytuacji prawnej Klienta i zaproponowanie rozwiązania jego sytuacji,
  • reprezentacja Klienta na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego,
  • upadłość konsumencka (sporządzenie wniosku, reprezentacja Klienta przez całe postępowanie,  aż do jego zakończenia),
  • ustalanie nieważności kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej (kredyty frankowe, EUR, GBP, dolarowe),
  • analiza możliwości uchylenia się od skutków prawnych umowy oraz żądania ustalenia nieistnienia zobowiązania wynikającego z umowy w całości lub w części
  • zbadanie czy można doprowadzić do wyeliminowania z obrotu tytułów wykonawczych wystawionych przeciwko Klientowi,
  • weryfikacja możliwości pozbawienia wykonalności tytułów wykonawczych (np. wyroków sądowych, nakazów zapłaty) wystawionych przeciwko Klientowi,
  • powództwa przeciwegzekucyjne,
  • pomoc w przypadku uciążliwych prób skłonienia Klienta do zapłaty wątpliwych wierzytelności,
  • doradzanie w zakresie praw konsumenta,

Dla wielu osób otrzymanie wezwania do zapłaty jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty wskazanych w nim roszczeń, bez zastanawiania się czy rzeczywiście są zobowiązani do zapłaty. Często wezwania do zapłaty kierowane są przez podmioty z którymi te osoby nigdy nie miały nic wspólnego. W ślad za wezwaniami do zapłaty mogą pojawić się telefony ponaglające do zapłaty.

Zdarza się niestety, iż pozwany dowiaduje się o zapadłym przeciwko niemu wyroku lub wydanym przez sąd nakazie zapłaty dopiero od komornika wraz z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania egzekucyjnego i dokonanym zajęciem rachunku bankowego.

Na skutek różnych zdarzeń losowych niektórzy utracili płynność finansową lub zmuszeni zostali do zaciągnięcia zobowiązań, których nie są w stanie spłacić. W drastycznych przypadkach wysokość takich długów może sprawiać, iż z potrąceń z wynagrodzenia za pracę czy emerytury pokrywane są jedynie odsetki, co oznacza, iż z taki dług nigdy nie zacznie maleć.

Jeżeli znaleźli się Państwo w jednej z powyżej opisanych sytuacji zapraszam do kontaktu i skorzystania z porady prawnej, w trakcie której postaram się znaleźć satysfakcjonujące dla Państwa rozwiązanie zaistniałej sytuacji.