• reprezentowanie Klienta w charakterze pełnomocnika w toku postępowania egzekucyjnego,
  • analiza sytuacji Klienta w celu dobrania adekwatnych środków zmierzających do poprawy jego sytuacji,
  • badanie czy można wzruszyć tytuł wykonawczy (wyrok, nakaz zapłaty), na podstawie którego działa komornik,
  • wnoszenie powództw przeciwegzekucyjnych w imieniu Klienta (dłużnika lub osób trzecich, którym komornik zajął należące do niech rzeczy),
  • podejmowanie czynności mających na celu ochronę interesów Klienta,
  • pilnowanie, by organy egzekucyjne (komornik, sąd) działały w granicach prawa,
  • sporządzanie i wnoszenie środków zaskarżenia – zażaleń, skarg na czynności komornika,
  • prowadzenie negocjacji z wierzycielem, jeżeli nie można zwalczyć egzekucji innymi sposobami.