• europejskie postępowanie nakazowe,
  • europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń,
  • rozwody międzynarodowe,
  • orzeczenia polskiego sądu bezpośrednio wykonalne w krajach unii europejskiej – bez dalszych procedur i dodatkowych kosztów,
  • europejskie poświadczenie spadkowe,
  • europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym,
  • sprawy związane z tzw. uprowadzeniem dziecka do innego państwa
W sprawach z czynnikiem międzynarodowym, gdy we wzajemnych kontaktach spotykają się podmioty z różnych krajów mogą powstać różnorakie spory np. na tle wykonania umowy, dochodzenia odszkodowań czy też w sprawach rodzinnych.

Istotnym ułatwieniem w dobie globalizacji i migracji ludności jest ułatwione postępowanie spadkowe, które pozwala stwierdzić prawa do spadku po zmarłym po zmarłym posiadającym majątek w kilku krajach członkowskich UE.

Dzięki wprowadzonym przez rozporządzenia europejskim postępowaniom możliwe jest wszczęcie postępowania przed polskim sądem, którego prawomocne orzeczenie będzie bezpośrednio wykonalne, bez konieczności uznawania przez sąd zagraniczny, w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Oprócz wskazanych wyżej dziedzin postępowania międzynarodowe, które objęte są ofertą kierowaną do Klientów indywidualnych i biznesowych obejmują takie zagadnienia jak m.in. sprawy spadkowe czy ogłoszenie upadłości przez podmioty prowadzące działalność lub posiadające majątek w przynajmniej dwóch różnych państwach UE.