• reprezentacja Klienta w w charakterze pełnomocnika w tokupostępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego,
  • sporządzanie i wnoszenie wniosków, pism i odwołań w toku postępowania administracyjnego przed organami I i II instancji,
  • sporządzanie i wnoszenie skarg do sądu administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • udzielanie porad prawnych z zakresu poszczególnych działów prawa administracyjnego i sporządzanie pisemnych opinii prawnych,
  • m.in. prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, prawo samorządowe, dostęp do informacji publicznej, prawo hazardowe i inne.