• prawa konsumenta,
  • ustalenie nieważności umowy,
  • uchylanie się od skutków prawnych oświadczeń woli,
  • ochrona dóbr osobistych,
  • dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia, renty za wyrządzoną szkodę i poniesioną krzywdę,
  • odstąpienie od umowy,
  • podział majątku wspólnego i zniesienie współwłasności.
  • prawo lokalowe – wspólnoty mieszkaniowe, wyodrębnianie lokali, wykup mieszkań, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności,
  • usuwanie szkód górniczych,

Prawo cywilne reguluje wszystkie dziedziny naszego życia od narodzin, przez życie codzienne aż po skutki prawne naszej śmierci.
Wiele gałęzi prawa cywilnego jest na tyle szerokich, że zostało umieszczone w oddzielnych kategoriach. Oferuję pomoc prawną z zakresu bardzo szeroko pojętego prawa prywatnego. Jeżeli interesujące Państwa zagadnienie z zakresu prawa cywilnego nie zostało tu ujęte zapraszam do zapoznania się z pełnym zakresem usług, a znajdą Państwo poszukiwaną dziedzinę.

Ochrona dóbr osobistych (do których zaliczają się m.in. życie, zdrowie, wolność, nietykalność cielesna, integralność seksualna, cześć, godność, swoboda sumienia oraz wyznania, imię i nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska czy prywatność) jest jedną z funkcji prawa cywilnego. W razie naruszenia jednego lub kilku dóbr osobistych danej osoby, może ona żądać od sprawcy, w zależności od okoliczności, m.in., złożenia oświadczenia określonej treści (np. przeprosin) zadość uczynienia za doznaną krzywdę, zapłaty na cel społeczny, odszkodowania lub renty. W ramach pomocy prawnej związanej z dobrami osobistymi oferują pomoc w zidentyfikowaniu naruszonych dóbr osobistych po zapoznaniu się z opisem sytuacji Klienta, dopasowanie do stwierdzonych naruszeń odpowiednich żądań oraz dochodzenie ich na drodze polubownej i sądowej, a następnie ich wyegzekwowanie.

W obrocie w przeważającej większości występują konsumenci. Na gruncie prawa polskiego oraz europejskiego przyznano konsumentom szereg uprawnień w zakresie umów zawieranych z przedsiębiorcami, pozwalających m.in. odstąpić od umów, domagać się obniżenia ceny zakupionego towaru, żądać naprawienia wadliwej rzeczy, domagać się napraw poremontowych. Szeroko też zagwarantowane zostały uprawnienia konsumenta w umowach finansowych (pożyczkach, ubezpieczeniach, kredytach). Oferuję udzielenie porady prawnej z zakresu praw konsumenta, która polega na wskazaniu uprawnień konsumenta w danej sytuacji i sposób ich realizacji. Podejmuję się również reprezentacji konsumentów w sprawach związanych z naruszeniem ich praw od zgłoszenia roszczeń konsumenta przedsiębiorcy po ewentualne postępowanie sądowe.

Szkody górnicze nieodmiennie związane z okolicami kopalń i terenów górniczych. W ramach usługi pomocy w naprawieniu szkód górniczych oferuję doradztwo w zakresie szacowania wartości szkody i reprezentację poszkodowanego Klienta przed przedsiębiorstwem górniczym i sądami aż do zakończenia sporu. Warto podkreślić, iż powód dochodzący odszkodowania za szkody górnicze jest zwolniony od kosztów sądowych, co oznacza, iż nie musi on uiszczać opłaty od pozwu w sprawie naprawienia szkody górniczej.

Zapraszam do kontaktu oraz przedstawienia swojej sytuacji.