• bieżąca obsługa przedsiębiorców,
 • obsługa stowarzyszeń, fundacji, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz innych organizacji,
 • zaskarżanie uchwał organów spółek, spółdzielni, wspólnotmieszkaniowych do sądu,
 • sprawy o wyłączenie wspólnika ze spółek osobowych i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • sprawy o rozwiązanie spółki przez sąd,
 • pozywanie członków organów spółek, likwidatorów, założycieli za szkody wyrządzone spółce,
 • pozywanie członków zarządu spółek kapitałowych i likwidatorów za niespłacone zobowiązania tych spółek,
 • sporządzanie projektów statutów i regulaminów stowarzyszeń rejestrowych, fundacji i stowarzyszeń zwykłych,
 • rejestracja fundacji i stowarzyszeń rejestrowych w KRS,
 • zakładanie stowarzyszeń zwykłych,
 • dochodzenie roszczeń związanych z czynami nieuczciwej konkurencji i ochrona przed takimi roszczeniami
 • weksle i inne formy zabezpieczeń wierzytelności w obrocie,
 • umowy handlowe,
 • prawo zamówień publicznych.
 • ochrona konkurencji i konsumentów – postępowania przed Prezesem UOKiK,
 • odwołania od decyzji Prezesa UOKiK do sądu,
 • sprawy o uznanie klauzul za niedozwolone postanowienia umowne,
 • postępowania antymonopolowe w sprawie praktyk ograniczających konkurencję (dotyczące porozumień ograniczających konkurencję i nadużywania pozycji dominującej na rynku),
 • postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
 • sprawy dotyczące koncentracji przedsiębiorców.

Funkcjonowanie o obrocie prawnym, czy to jako przedsiębiorca czy podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej, często wymaga sięgania po rozmaite instytucje z zakresu prawa gospodarczego i handlowego. Jest to niezwykle obszerna dziedzina prawa, mieszcząca w sobie m.in. narzędzia pozwalające na dochodzenie odszkodowań i niespłaconych wierzytelności od członków organów osób prawnych i innych podmiotów wpisanych do rejestrów KRS. Wytoczenie różnych powództw z zakresu prawa handlowego i gospodarczego często jest jedyną drogą do odzyskania środków pieniężnych od niewypłacalnego kontrahenta czy naprawienia szkody wyrządzonej przez wspólnika czy członka zarządu samej spółce.

Uczestnicząc w obrocie gospodarczym jako wspólnik spółek kapitałowych zdarzają się sytuacje w których pojawiają się wewnątrz tych spółek konflikty pomiędzy wspólnikami. W takich przypadkach często zachodzi konieczność wystąpienia w powództwem o uchylenie uchwał organów spółek kapitałowych, które zostały podjęte z pokrzywdzeniem Klienta (np. w sprawie dopłat do spółki, zmiany przedmiotu działalności spółki, dalszego jej trwania mimo strat). Możliwe jest również wykluczenie generującego spory wspólnika ze spółki lub nawet, w skrajnych przypadkach, żądanie rozwiązania całej spółki przez sąd.

Żądanie uchylenia uchwały przysługuje również członkom wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. Jest to istotne uprawnienie, którego istnienia lokatorzy często są nieświadomi, a które często jest jedynym środkiem zwalczenia decyzji wspólnot/spółdzielni np. w przedmiocie remontów, składek na fundusze remontowe, rozliczeń.

W skład oferowanych usług związanych z prawem gospodarczym i handlowym wchodzą również czynności związane z zakładaniem i obsługą innych niż spółki podmiotów prawa, takich jak fundacje, stowarzyszenia (tzw. rejestrowe i zwykłe).

Obrót gospodarczy wymaga również stosowania różnego rodzaju zabezpieczeń wierzytelności od innych uczestników obrotu. W ramach usług związanych z zabezpieczaniem wierzytelności oferuję konsultację, podczas której, po zapoznaniu się z konkretnym przedsięwzięciem, zaproponuję odpowiednie formy zabezpieczenia, dostosowane do sytuacji oraz przygotowywanie na zlecenie Klientów różnych form zabezpieczenia na potrzeby bieżącego prowadzenia działalności.

Prawo gospodarcze i handlowe jest jedną z bardziej obszernych i uniwersalnych dziedzin prawa, które objęte są świadczoną przeze mnie pomocą prawną. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub zagadnienia do rozwiązania zapraszam do kontaktu.