• reprezentowanie Klienta w charakterze obrońcy lub pełnomocnika na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego, a także wykonawczego,
  • podejmowanie czynności mających na celu ochronę interesów reprezentowanej strony,
  • ocena wydanego orzeczenia i weryfikacja zasadności jego zaskarżenia,
  • sporządzanie zażaleń w postępowaniu przygotowawczym na postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub umorzeniu śledztwa,
  • sporządzanie aktów oskarżenia: subsydiarnych i prywatnych,
  • sporządzanie i wnoszenie środków zaskarżenia – zażaleń, apelacji, kasacji do Sądu Najwyższego.