• sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, regulaminów, statutów,
  • reprezentacja przed sądem Klienta będącego pracodawcą lub pracownikiem,
  • roszczenie związane z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę,
  • ustalenie stosunku pracy,
  • przywrócenie do pracy, odszkodowania za naruszenia prawa pracy przez pracodawcę,
  • mobbing, dyskryminacja, naruszenie równego traktowania w zatrudnieniu,
  • dochodzenie roszczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.