• reprezentacja Klienta w postępowaniu upadłościowym oraz w postępowaniach restrukturyzacyjnych,
  • upadłość konsumencka – reprezentacja od wniosku o ogłoszenie upadłości aż do prawomocnego zakończenia postępowania (które zazwyczaj kończy się umorzeniem zobowiązań dłużnika)
  • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
  • opiniowanie propozycji układowych składanych w postępowaniach restrukturyzacyjnych,
  • weryfikacja i zaskarżanie orzeczeń wydanych w toku postępowania upadłościowego i postępowań restrukturyzacyjnych,
  • dochodzenie zobowiązań dłużnika od jego przedstawicieli w razie niezłożenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie,
  • upadłość i restrukturyzacja międzynarodowa – ogłoszenie upadłości w Polsce ze  skutkiem dla składników majątku znajdujących się na terenie Unii Europejskiej