• reprezentacja wierzyciela oraz dłużnika w postępowaniu upadłościowym oraz w postępowaniach restrukturyzacyjnych,
  • opiniowanie propozycji układowych składanych w postępowaniach restrukturyzacyjnych,
  • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
  • weryfikacja i zaskarżanie orzeczeń wydanych w toku postępowania upadłościowego i postępowań restrukturyzacyjnych,
  • dochodzenie zobowiązań dłużnika od jego przedstawicieli w razie niezłożenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • upadłość konsumencka,
  • upadłość i restrukturyzacja międzynarodowa – ogłoszenie upadłości w Polsce ze  skutkiem dla składników majątku znajdujących się na terenie Unii Europejskiej