• analizowanie i opiniowanie umów dostarczonych przez Klienta,
  • negocjowanie warunków umów na zlecenie Klienta,
  • sporządzanie projektów umów dopasowanych do potrzeb Klienta,
  • sporządzanie ogólnych warunków umów, regulaminów, polityk prywatności, RODO
  • sprawy o uznanie klauzul umownych za niedozwolone postanowienia umowne,
  • sprawy o odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy.
  • umowne zabezpieczenie interesów Klienta,
  • odstąpienie od umów lub ich wypowiedzenie.

Zawieranie umów towarzyszy naszemu codziennemu życiu. Czy chodzi o przystąpienie do realizacji dużej wartości robót budowlanych czy najem lokalu mieszkalnego dobrze napisana umowa z punktu interesu Klienta często pozwala zaoszczędzić wiele czasu, pieniędzy i problemów w przyszłości.

Inwestycja w sporządzenie projektu umowy lub zaopiniowanie projektu umowy przygotowanego przed drugą stronę stanowi zabezpieczenie, które zwiększa szansę na uniknięcie konfliktów na tle realizacji kontraktu oraz maksymalizuje szanse na korzystne rozstrzygnięcie sporu w razie powstania takiego konfliktu.

W niektórych sytuacjach źle, pobieżnie lub nieprecyzyjnie skonstruowana umowa może skutkować negatywnym zakończeniem sporu jeszcze przed jego rozpoczęciem. Należy pamiętać, iż w przeciwieństwie do wielu innych gałęzi prawa, prawo zobowiązań pozwala regulować (z wyjątkami) treść kontraktu na zasadzie swobody umów. Oznacza to, iż postanowienia niekorzystnie ukształtowane dla jednej ze stron kontraktu, są dla niej na ogół wiążące. Zgodnie z zasadą, iż umów należy dotrzymywać, takie niekorzystne postanowienia umowne mogą stać się źródłem problemów w razie zaistnienia sporu na tle wykonania umowy. Konsultacja z prawnikiem przed zawarciem umowy pozwala na zwrócenie uwagi Klienta na niekorzystne dla niego postanowienia umowne i ich negocjacje lub rezygnację z zawarcia kłopotliwej umowy.