• zapoznanie się z celami Klienta i dopasowanie formy organizacyjno-prawnej spółki do jego potrzeb,
 • sporządzenie projektów umów spółki, w uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klienta,
 • poprowadzenie całego procesu rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS i innych rejestrach,
 • zmiany umowy spółki, zmiany w składzie organów lub w gronie wspólników,
 • doradztwo w zakresie sprzedaży i nabycia spółek,
 • dokonywanie zmian wpisów dotyczących spółki w rejestrach KRS,
 • bieżąca obsługa prawna spółki w zakresie uzgodnionym z Klientem, w szczególności obsługa organów spółek, przygotowywanie projektów uchwał,
 • łączenie, podział i przekształcenia spółek,
 • likwidacja spółki,
 • weryfikacja kondycji finansowej spółek na podstawie ich dokumentacji zgromadzonej w sądzie rejestrowym.

W ramach oferty skierowanej do Klienta biznesowego świadczę pomoc prawną polegającą na bieżącej obsłudze przedsiębiorców. Dedykowane dla przedsiębiorców usługi obejmują wszystkie czynności związane z zakładaniem, obsługą, łączeniem, podziałem i przekształceniami spółek prawa handlowego, jak również ich likwidacją. W ramach usług związanych z działalnością gospodarczą doradzam również w zakresie przekazania prowadzonej działalności na rzecz następców (dzieci, rodzinę).

Oferuję pomoc przy wyborze formy organizacyjno-prawnej spółki. Po przedstawieniu przez Klienta swoich potrzeb i pomysłu na prowadzenie przez siebie działalności gospodarczej zaproponuję założenie lub zakup odpowiedniej spółki prawa handlowego, przy uwzględnieniu zakresu zamierzonej działalności, przewidywanych przychodów, spodziewanego
ryzyka oraz branży. Proponując konkretne rozwiązania zawsze będę miał na uwadze bezpieczeństwo prawne Klienta oraz uzyskanie jak najlepszej relacji kosztów prowadzenia działalności do ryzyka jej prowadzenia. Po wyborze przez Klienta formy organizacyjno-prawnej oferuję sporządzenie umowy spółki (lub statutu) w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta i podjęcie wszystkich czynności mających na celu doprowadzenie do zarejestrowania podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS (lub innych rejestrach KRS).W zakres świadczonych usług wchodzi również konsultacja przystąpienia lub nabycia udziałów/akcji przez Klienta w konkretnej spółce oraz analiza prawna i ekonomiczna sytuacji wskazanych przez Klienta spółek.

Oferta obejmuje również obsługę prawną związaną z bieżącym funkcjonowaniem spółek, w tym obsługę ich organów (udział w zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach), przygotowywanie projektów uchwał, regulaminów działania.

Zapraszam do kontaktu i zadawania pytań.

Poniżej zamieszczam przykładowy cennik, stanowiący zaproszenie do zawarcia umowy:

USŁUGA KOSZT
a) Dokonanie zmian w spółce, co do których nie potrzebna jest zmiana umowy, takich jak:
 • Zmiana wspólników,
 • zmiana członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej
 • zmiana adresu,
 • ustanowienie prokurenta.
Oferta obejmuje przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i złożenie ich we właściwym sądzie rejestrowym.
450 zł netto/wniosek
b) Obsługa i przygotowanie uchwał zwyczajnego zgromadzenia wspólników obejmujących:
 • zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki
 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy
 • powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty
 • udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
Oferta obejmuje przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i złożenie ich elektronicznie we właściwym sądzie rejestrowym.
400 zł netto/wniosek
c) Dokonanie zmian w spółce, co do których potrzebna jest zmiana umowy, z wyjątkiem zmian ujętych w innych pozycjach, takich jak:
 • Zmiana firmy (nazwy spółki),
 • Zmiana siedziby,
 • Zmiana sposobu reprezentacji,
 • Zmiana przedmiotu działalności,
850 zł netto/wniosek
d) Zmiana umowy spółki poprzez objęcie udziałów za wkład niepieniężny (aport) od 1200 zł netto/wniosek
e) Utworzenie oddziału od 1200 zł netto/wniosek
f) Otwarcie i przeprowadzenie likwidacji (przygotowanie dokumentacji i ogłoszeń w MSiG) 700 zł netto/proces
g) Zawieszenie działalności gospodarczej 750 zł netto/wniosek
h) Założenie spółki osobowej (jawnej, partnerskiej, komandytowej). Oferta obejmuje przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i złożenie wniosku o zarejestrowanie do sądu rejestrowego. 1000 zł netto/ spółki
i) Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Oferta obejmuje przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i złożenie wniosku o zarejestrowanie do sądu rejestrowego. 1500 zł netto/spółka
j) Założenie spółki akcyjnej, spółki komandytowo- akcyjnej i spółki europejskiej. Oferta obejmuje przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i złożenie wniosku o zarejestrowanie do sądu rejestrowego. 2000 zł netto/spółka
k) Przekształcenie spółki od 1400 zł netto/spółka
l) Podział i łączenie spółek od 2000 zł netto/spółka
m) Obsługa spółki w jej siedzibie od 600 zł netto/wyjazd