• występowanie przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w charakterze pełnomocnika lub obrońcy Klienta,
  • ustalanie z Klientem optymalnej strategii procesowej,
  • informowanie o możliwych korzyściach i potencjalnych kosztach prowadzenia postępowania,
  • informowanie o skutkach prawnych podjętych lub zamierzonych czynności procesowych,
  • sporządzanie i wnoszenie pism procesowych wszczynających postępowanie oraz w jego toku,
  • ocena wydanych orzeczeń pod kątem ich zaskarżenia oraz poinformowanie Klienta o możliwości i zasadności wniesienia środka zaskarżenia,
  • sporządzanie i wnoszenie środków zaskarżenia,
  • informowanie o alternatywnych w stosunku do postępowań sądowych metodach rozwiązania danej sytuacji,
  • reprezentacja Klienta w postępowaniu arbitrażowym przed sądem polubownym.